Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALMIŞ ÖĞRENCİLERLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALMAMIŞ ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL BİRİNCİ SINIFTA BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIMLARININ KAZANILMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ( DENİZLİ İLİ MERKEZ İLÇELERİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages:
42-61
Language:
Türkçe
Year-Number:
2024-SAYI 10 CİLT 6

Eğitim, toplumların gelişimi ve bireylerin yaşamlarının temel bir taşıyıcısıdır. Bu nedenle, okul öncesi eğitim ve ilkokul eğitimi gibi eğitim aşamaları, öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin temel taşlarıdır. Bu çalışma, Denizli İli Merkez İlçeleri'nde yer alan okullardaki öğrenciler arasındaki okul öncesi eğitim alımı ve ilkokul birinci sınıfta bilişsel gelişim kazanımlarının kazanılma düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. Okul öncesi eğitim, çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen bir ön eğitim aşaması olarak kabul edilmektedir. Özellikle, bu dönemde kazanılan beceriler, ilkokul öğrenme sürecinde temel bir rol oynar. Bu çalışma, okul öncesi eğitim alıp almayan öğrenciler arasındaki bilişsel gelişim farklılıklarını araştırarak, okul öncesi eğitimin bu kazanımlar üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, Denizli İli Merkez İlçeleri'nde bulunan ilkokullarda birinci sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama süreci, öğrencilerin bilişsel gelişimlerini değerlendirmek için standart ölçüm araçlarının kullanılması ve eğitim geçmişlerinin kaydedilmesiyle gerçekleşmiştir. Sonuçlar, okul öncesi eğitim almış öğrencilerin, almamış öğrencilere göre ilkokul birinci sınıfta bilişsel gelişim kazanımlarını daha yüksek bir düzeyde elde etme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, okul öncesi eğitimin çocukların okul başarısı ve bilişsel gelişimine olan olumlu etkisini vurgulamaktadır. Genel anlamda okul öncesi eğitim alan öğrenciler ile okul öncesi eğitim almayan öğrenciler arasında farklar ortaya çıkmaktadır. Bu farklar kazanım olarak nitelendirilmiş ve pek çok kazanım okul öncesi eğitim almış öğrenciler lehine gerçekleşmiştir. Aynı zamanda Denizli ilinde görev yapan öğretmenlerin görüşüne göre okul öncesi eğitim alan öğrencilerin bilişsel gelişim düzeylerinin okul öncesi eğitim almayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. Öğrencilerin okul dışındaki hayatına bakıldığında ve anne-babanın ayrı veya birlikte olduğu, okulların değişkenliği gibi faktörler değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu çalışmanın sonuçları, okul öncesi eğitim politikalarının ve uygulamalarının önemini vurgulayarak, eğitim sistemi üzerindeki potansiyel etkilerini tartışmaya açmaktadır. Ayrıca, gelecekteki araştırmalara ve eğitim politikalarının geliştirilmesine yönelik ipuçları sunmaktadır.

Keywords


Education is a fundamental driver of societal development and individuals' lives. Therefore, educational stages such as preschool and primary school education serve as the cornerstones of students' cognitive development. This study aims to examine the levels of acquisition of cognitive development achievements among students who have received preschool education and those who have not in schools located in the central districts of Denizli Province. Preschool education is acknowledged as a preliminary educational stage that nurtures children's cognitive, social, and emotional development. Particularly, the skills acquired during this period play a pivotal role in the primary school learning process. This study intends to assess the impact of preschool education on these achievements by investigating cognitive development differences between students who have and have not received preschool education. The research was conducted among first-grade students in primary schools situated in the central districts of Denizli Province. The data collection process involved the use of standardized measurement tools to assess students' cognitive development and the recording of their educational backgrounds. The results indicate that students who have received preschool education tend to achieve cognitive development milestones at a higher level compared to their peers who have not received preschool education. These findings underscore the positive influence of preschool education on children's academic success and cognitive development. Overall, differences have emerged between students who received preschool education and those who did not, with the former showing higher levels of achievement. Teachers in Denizli Province have also expressed the view that students who received preschool education exhibit higher levels of cognitive development compared to those who did not. When factors such as students' life outside of school and parental marital status (whether separated or together) and school variability were considered, no significant differences were found. The results of this study emphasize the importance of preschool education policies and practices, opening discussions about their potential effects on the education system. Additionally, they provide insights for future research and the enhancement of education policies.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,017
Number of downloads 825

Share

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.