Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Editor: Doç. Dr. Alev DURAN
Assistant Editor: Doç. Dr. Sabri BECERİKLİ- Dr. Ayşe AYÇİÇEK- Dr. Ayşe BEDİR
Publication Place: ANKARA
Year-Number: 2024-SAYI 10 CİLT 6
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Meral ŞAHİN 1905 GENEL NÜFUS SAYIMINA GÖRE YOZGAT SANCAĞININ NÜFUSU , 1-21
Populatıon Of Yozgat Sanjak Accordıng To General Census Of 1905
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.74042
Abstract | Full text

32x32

Suat KAYMAK ORTAÇAĞ ARAP KAYNAKLARINDA TARİHLENDİRMEYE DAİR BAZI METODLAR, 22-29
Some Methods On The Datıng In The Medıeval Arabıc Sources
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.74488
Abstract | Full text

32x32

Seda MURATOĞLU HİNDÛŞÂH es-SÂHİBÎ en-NAHCIVÂNÎ’NİN TECÂRİBÜ’S-SELEF ADLI ESERİ ve SELÇUKLU TARİHİ AÇISINDAN DEĞERİ, 30-41
Hindūshāh Al-Sāhibī Al-Nakhciwānī's Tajāribu’s-Salaf And Its Value In Terms Of Seljuk History
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.73106
Abstract | Full text

32x32

Cennet ERSÖZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALMIŞ ÖĞRENCİLERLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALMAMIŞ ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL BİRİNCİ SINIFTA BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIMLARININ KAZANILMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ( DENİZLİ İLİ MERKEZ İLÇELERİ ÖRNEĞİ), 42-61
Determining the Acquisition Levels of Cognitive Development Achievements of Students Who Received Preschool Education and Students Who Did Not Receive Preschool Education in the First Grade of Primary School (Example of Central Districts in Denizli Province)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.72820
Abstract | Full text

32x32

Serdar GÜRÇAY Kitap Tanıtımı: Birol Bulut, Hikâyenin Mizahisi Mizahın Toplumsallığı: Akbaba Mizah Hikâyeleri Antolojisi Üzerine Kuramsal Bir Çözümleme, Akademik Kitaplar, İstanbul, 2023, ISBN: 978-605-72056-8-1. , 62-66

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.74463
Abstract | Full text

32x32

Alev DURAN Kitap Tanıtımı: Kövecsi-Oláh Péter- Emre Saral, Török-magyar diplomáciai kapcsolatok a két világháború között 1920-1945, Budapest : Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2023., 67-70

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/eta.74381
Abstract | Full text


Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.