Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Yazım kuralları


Yazım Kuralları

             

            -Dergimize gelen tüm çalışmalar Turnitin intihal programı tarafından taranmaktadır-

 

  1. Gönderilen yazılara yazar ya da yazarların kimliğini belirtecek herhangi bir bilgi KONULMAZ,
  2. süreç tamamlandıktan sonra, bilgiler editörler tarafından eklenir.
  3. Dergiye gönderilen makaleler, notlar, tablolar ve şemalar dâhil 3,000 ve 10,000 kelime arasında olmalıdır.
  4. Yazar/ yazarların yayın için gönderdiği yazılar özel, tüzel veya üçüncü bir şahsa ait herhangi bir telif hakkını ihlal etmemelidir.
  5. Yazıların etik kurallara uygunluğu ve tüm sorumluluğu yazara/yazarlara aittir. Bu durumda gerekli maddi zarar, dava ve savunma masraflarını karşılamak da yazarların yükümlülüğündedir.
  6. Başlık ile özet kısımları, Türkçe ve İngilizce olmalıdır. Özetler 150-300 kelime arasında olmalıdır. Ayrıca 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer verilmelidir.
  7. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması veya aynı anda başka bir yerde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Tam metin bildiri kitabında yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımlanmasıysa bu durumun belirtilmesi şartı ile gerçekleştirilebilir.
  8. Yazılar, Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, yazarlar aynı sayfadan hakem sürecini takip edilebilirler. Bu aşamadan sonra düzeltmelerin yapılması için, hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Yazar, hakemler düzeltme talep ettiği takdirde yazar, hakemlerin talebi doğrultusunda düzeltmiş ya da düzenlemiş olduğu çalışmasını, hakemin raporunun bulunduğu sayfaya yeniden yüklemelidir ve bu işlem sadece bir kez gerçekleştirilebilir.
  9. Yazılar sistemde yer alan yazım kurallarına uygun olarak gönderilmelidir. Diğer yandan şablona uygun olmayan yazıların hakem süreci başlatılamaz.
  10. Yazılar için aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:

                                        Yazar, MLA metin altı, klasik dipnot gösterimini kullanmalıdır. 

                                       ( Eğitim alanı yazıları için APA dipnot gösterimi kullanılabilir. )

Yazılar iki yana yaslı, ana başlık ortalı olarak koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır. Alt başlıklar ise sola yaslı, ilk harfler büyük olmak üzere küçük harf ve koyu yazılmalıdır.

Kaynakçada, kullanılan tüm eserler gösterilmelidir ve soyadı büyük harfle öne alınarak alfabetik sıralanmalıdır. 

Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

Üst Kenar Boşluk: 4 cm

Alt Kenar Boşluk: 4 cm

Sol Kenar Boşluk: 3 cm

Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

Paragraf Başı 1 cm

Blok Alıntı: Sol ve Sağ 1 cm

Yazı Tipi: Times News Roman

Ana Metin Boyutu: 12

Blok Alıntı: 10

Dipnot Metin Boyutu: 10,  Aralık: Tek

Paragraf Aralığı: 6 nk

Satır Aralığı: 1.15

Metin altı ve kaynakça gösterimi örnekleri ise şu şekildedir:

Detaylı yazım kuralı örnekleri için ATAM (Atatürk Araştırma Merkezi) yazım kuralları esas alınmalıdır:

                     ( https://www.atam.gov.tr/faaliyetler/yayinlar/dergi/atam-dergisi-yayin-ilkeleri )

Richard Hall, Balkan Savaşları 1912-1913, I. Dünya Savaşının Provası, (Çev. M. Tanju Akad), İstanbul, Homer Yayınevi, 2003.

Anıl Kaya, Aslan Gündüz vd., “Büyük Ortadoğu Projesi ve Kuzey Afrika”, Ulusal Strateji Dergisi, C. 2, S. 1, 2006, s.34-36.

Araya aynı yazarın başka çalışması girmemişse ya da yalnız bir çalışmasına atıf yapılıyorsa;

Belik, a.g.e., s.20., Gündüz a.g.m., s. 127.

Araya aynı yazarın başka çalışması girmişse,

Belik, Türk Boğazlarının Hukuki Statüsü, s.23

Arşiv belgeleri: BOA, 1076- İPD: 318 raporu.

İnternet Kaynakları: https://www.ttk.gov.tr/ (E. Tarihi 22.06.1987)

KAYNAKÇADA:

HALL, Richard, Balkan Savaşları 1912-1913, I. Dünya Savaşının Provası, (Çev. M. Tanju Akad), Homer Yayınevi, 

         İstanbul 2003.

KAYA, Anıl, “Büyük Ortadoğu Projesi ve Kuzey Afrika”, Ulusal Strateji Dergisi, C. 2, S. 1, 2006, s. 30-50.

BOA, A.DVN.NMH: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Âsafî Divan-ı Hümayun Name-i Hümayun Kalemi.

https://www.ttk.gov.tr/ (E. Tarihi 22.06.1987)

KÖSE, İsmail, Türk-Amerikan Diplomatik İlişkilerinin Yüksek Komiser Amiral Bristol'un Günlük ve Raporlarına                    Yansıması (1917-1927), Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,                      Trabzon 2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Makalede APA gösterimi şu şekilde olmalıdır:

Metin içi göndermeler: (İnalcık, 2005: 14)

İki yazarlı esere atıf yapılırken:(İnalcık ve Kafalı, 2015: 45)

Kurum ve Kuruluş yayınları: (TÜBİTAK, 2013)

Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması: (İnalcık ve Kafalı, 2013; Emecen, 2003; Tangülü, 2017)

                                  Detaylı yazım kuralı örnekleri için: https://apastyle.apa.org/

KAYNAKÇADA: 

İNALCIK, H. (2019), Osmanlı Devleti Klasik Çağ 1300-1600, İstanbul: Kronik Yayınevi.

TANGÜLÜ, Z. (2012), “Demokrat Parti Dönemi Eğitim Politikaları (1950-1960)”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2),

         389-410.

DURAN, A. (2017), Macar Turancılığı, 23 Haziran 1987 tarihinde   http://etajournal.com/ adresinden alınmıştır.   

 

 

 

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.