Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

Yazım kuralları


Yazım Kuralları     

            -Dergimize gelen tüm çalışmalar Turnitin intihal programı tarafından taranmaktadır-

 1. Çalışmalar, verilen şablon kullanılarak düzenlenmelidir. Şablon sayfa sonunda verilmiş olup, çalışma şablon üzerine yazılmalıdır. (Şablon linkte paylaşılmıştır)
 2. Gönderilen yazılara yazar ya da yazarların kimliğini belirtecek herhangi bir bilgi KONULMAZ, aksi bir durumda yazı değerlendirilmeye alınmaz, iade edilir.
 3. Süreç tamamlandıktan sonra, bilgiler editörler tarafından eklenir.
 4. Dergiye gönderilen makaleler, notlar, tablolar ve şemalar dâhil 2,500 ve 10,000 kelime arasında olmalıdır.
 5. Yazar/ yazarların yayın için gönderdiği yazılar özel, tüzel veya üçüncü bir şahsa ait herhangi bir telif hakkını ihlal etmemelidir.
 6. Yazıların etik kurallara uygunluğu ve tüm sorumluluğu yazara/yazarlara aittir. Bu durumda gerekli maddi zarar, dava ve savunma masraflarını karşılamak da yazarların yükümlülüğündedir.
 7. Başlık ile özet kısımları, Türkçe ve İngilizce olmalıdır. Özetler 150-300 kelime arasında olmalıdır. Ayrıca 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer verilmelidir. Anahtar kelimeler çalışmanın içeriğini tanımlayacak ve taramalarda bulunacak şekilde seçilmelidir. Özetlerde standart sağlanması için özet içeriklerinde konu, amaç, önem, katkı, yöntem, bulgular ve kaynaklardan bahsedilmelidir. 
 8. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması veya aynı anda başka bir yerde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Tam metin bildiri kitabında yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımlanmasıysa bu durumun ve Tezden türetilmiş olması halinde belirtilmesi şartı ile gerçekleştirilebilir.
 9. Yazılar, Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, yazarlar aynı sayfadan hakem sürecini takip edilebilirler. Bu aşamadan sonra düzeltmelerin yapılması için, hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Yazar, hakemler düzeltme talep ettiği takdirde yazar, hakemlerin talebi doğrultusunda düzeltmiş ya da düzenlemiş olduğu çalışmasını, hakemin raporunun bulunduğu sayfaya yeniden yüklemelidir ve bu işlem sadece bir kez gerçekleştirilebilir.
 10. Yazılar sistemde yer alan yazım kurallarına uygun olarak gönderilmelidir. Diğer yandan şablona uygun olmayan yazıların hakem süreci başlatılamaz.
 11. Makalenin dergiye yüklenmesi ile beraber sisteme "Benzerlik Raporu" ve "Etik Kurul Beyanı" yüklenmelidir. Etik kurul izni gerekli olmayan çalışmalarda yazar, etik kurul beyanı gerekliliği olmadığını belirtip imzalayıp sisteme yüklemelidir. Makalenin benzerlik oranı dipnotlar dahil (kaynakça hariç) % 20 ile sınırlıdır. 
 12. Yazılar için aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:
 13. Şablon, resim ve ek kullanılması halinde görselin altında numaralandırılmış, times new roman 10 punto ve ortalı olarak künyesi verilmelidir. Görseller ve tablolar, çalışamanın ihtiyacı dahilinde metnin içinde ya da sonunda yer alabilir. 

                                        Yazar, MLA metin altı, klasik dipnot gösterimini kullanmalıdır. 

Yazılar iki yana yaslı, ana başlık ortalı olarak koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır. Alt başlıklar ise sola yaslı, ilk harfler büyük olmak üzere küçük harf ve koyu yazılmalıdır.

Kaynakçada, kullanılan tüm eserler gösterilmelidir ve soyadı büyük harfle öne alınarak alfabetik sıralanmalıdır. 

Kaynaklarda standart sağlanması adına  eğer gerekli ise kullanılan kaynakların sınıflandırılması yapılmalıdır. (Arşiv belgeleri, telif eserler, internet kaynakları vs.)   

Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

Üst Kenar Boşluk: 3 cm

Alt Kenar Boşluk: 3 cm

Sol Kenar Boşluk: 3 cm

Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

Paragraf Başı 1 cm

Blok Alıntı: Sol ve Sağ 1 cm

Yazı Tipi: Times News Roman

Ana Metin Boyutu: 11

(Özet ve Abstract bölümleri aynı yazım karakterinde, 11 punto TEK aralık)

(Yabancı dilde olan makalelerde hangi dilde yazılmış ise önce o dilin özeti verilir)

Blok Alıntı: 10 punto ve italik

Dipnot Metin Boyutu: 10,  Aralık: Tek

Paragraf Aralığı: 6 nk

Satır Aralığı: 1.15

Metin altı ve kaynakça gösterimi örnekleri ise şu şekildedir:

Detaylı yazım kuralı örnekleri için ATAM (Atatürk Araştırma Merkezi) yazım kuralları esas alınmalıdır:

                     ( https://www.atam.gov.tr/faaliyetler/yayinlar/dergi/atam-dergisi-yayin-ilkeleri )

--Kitap: Richard Hall, Balkan Savaşları 1912-1913, I. Dünya Savaşının Provası, (Çev. M. Tanju Akad), İstanbul, Homer Yayınevi, 2003.

--Makale: Anıl Kaya, Aslan Gündüz vd., “Büyük Ortadoğu Projesi ve Kuzey Afrika”, Ulusal Strateji Dergisi, C. 2, S. 1, 2006, s.34-36.

     --->  Araya aynı yazarın başka çalışması girmemişse ya da yalnız bir çalışmasına atıf yapılıyorsa;

              Belik, a.g.e., s.20., Gündüz a.g.m., s. 127.

              Araya aynı yazarın başka çalışması girmişse,

              Belik, Türk Boğazlarının Hukuki Statüsü, s.23

--Arşiv belgeleri: BOA, 1076- İPD: 318 raporu.

--İnternet Kaynakları: Salim Koca, "İslam Medeniyeti Çevresinde Türk İmajı”, https://www.ttk.gov.tr/ (E. Tarihi 22.06.1987)

--Gazetelerde yer alan haberlerde yazar ismi varsa yazılır: “Macaristan'da Türk ilgisi”, Milliyet, 21 Eylül 2022, s. 10.

-- Yazar adı belirtilmeyen eserler: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997,s. 56.

Ek ve Albümler

1. Resim, şekil ve belge türünden tüm materyaller numaralandırılmalı ve görel altına ortalı şekilde açıklamaları yazılmalıdır. Yazılar 10 punto ve times new roman olmalıdır. 

2. Metinde sayfa aralarına eklenecek olan şekiller için uygun büyüklükte boşluklar bırakılmalı veya resimlerin nereye geleceği anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.

KAYNAKÇADA:

HALL, Richard, Balkan Savaşları 1912-1913, I. Dünya Savaşının Provası, (Çev. M. Tanju Akad), Homer Yayınevi, 

         İstanbul 2003.

KAYA, Anıl, “Büyük Ortadoğu Projesi ve Kuzey Afrika”, Ulusal Strateji Dergisi, C. 2, S. 1, 2006, s. 30-50.

BOA, A.DVN.NMH: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Âsafî Divan-ı Hümayun Name-i Hümayun Kalemi.

https://www.ttk.gov.tr/ (E. Tarihi 22.06.1987)

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997.

KÖSE, İsmail, Türk-Amerikan Diplomatik İlişkilerinin Yüksek Komiser Amiral Bristol'un Günlük ve Raporlarına                    Yansıması (1917-1927), Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,                      Trabzon 2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Kitap değerlendirmesi için; 

Kitap incelemeleri 750-1200 kelime aralığında olabilir, 1200 kelimeyi geçmemelidir. Kapak vs görsel paylaşılabilir.

 • Kitabın konusu, amacı ve kapsamı okuyucuya iletilmeli, kitabın zayıf ve güçlü yönleri vurgulanmalıdır.
 • İncelenen kitabın ilk yayımlandığı dildeki versiyonu esas alınmalı, eğer kitap başka bir dilden Türkçe’ye çevrilmişse, bu bilgi okuyucu ile paylaşılmalı, Türkçe künye  de verilmelidir.
 • Kitap İncelemesi Editörünün ön onayı, kitap incelemesinin yayımlanacağı anlamına gelmez. Tüm çalışmaların yayımlanması konusunda nihai karar organı Dergi editör kuruludur. 
 • Kitap incelemeleri derginin genel şekil şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnek bir kitap incelemesi ve yazım kurallarına önceki yayımlanmış kitap değerlendirmelerinden bakılabilir.

---Çeviri yazıları için;

 1. Çeviri yazılarında, çeviren ilgili makalenin yazar(lar)ından izin yazısı almalıdır. Çeviri yazılarında her türlü telif maliyeti çevirene aittir.
 2. Metin ilk sayfası altında çevirisi yapılan yazının orijinal künyesi ve izin durumu bilgilendirilmesi paylaşılmalıdır. 

---Çalışmanızda Eta şablonunu kullanınız: https://etajournal.com/statik/23b62f51-d27a-4bb6-9e77-f568f13a238betajournal_makaleler.docx

 

 

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.