Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

DIFFERENT POINT OF VIEW OF TÜRKİYE’S (TURKEY) SECURITY

Author:

Number of pages:
19-30
Language:
İngilizce
Year-Number:
2023-SAYI 8 CİLT 5

Güvenliğe yönelik tehditler olağanüstü tedbirlerin alınmasına dayanak oluştururlar. Devletler güvenlik sorunları ve tehdit kavramı önplana çıkarılarak güç kullanımı meşru sayma gayreti içindedir. Devletlerin güvenlik politikalarına yön veren bürokratlar güvenliği gerekçe göstererek her türlü fırsatı değerlendirme eğilimindedir. Tehdidin; manevi unsurunu niyet, maddi unsurunu ise kapasite oluşturur. Genel olarak “niyet” ve “kapasite” birleştiğinde gerçek anlamda tehdit haline geldiği kabul görmektedir. Uluslararası sistemde uzun vadeli düşünüldüğünde tehdit tanımı farklı olabilmektedir. Uluslararası sistemde bir devlet bir başka devlete düşmanca niyet ve maksada sahip olduğu sürece kapasitesi ileri tarihte artabilir, tehdide dönüşebilir. Daha farklı ifade etmemiz gerekirse niyet potansiyeli, kapasite kinetiği kapsamaktadır.  

      Devletin güvenliğinin sağlanması aynı zamanda milletin güvenliğinin sağlanması anlamına gelmektedir. Devletin amacı varlık ve refahı temin etmek ve sonraki aşamada devamını sağlayacak menfaatlere ulaşmayı sağlayacak olan politika ve stratejileri tespit etmek, uygulamak ve geliştirmektir. Bazı devletler Türklerin 1071 yılında Anadolu’ya geldiğini öne çıkararak Türk Milletini “işgalci” olarak tanımlama gayretindedir. Belirlenmiş, kalıplaştırılmış ve yeni bulguların ortaya çıkmasına rağmen hiç değişmeyen tarih anlayışı adeta Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk Milletine karşı sistematik olarak kullanılmaktadır.

      Uluslararası güvenlik kapsamında tarihin ilk dönemlerinden itibaren Anadolu’da mediyet kuranların eserleri, yazıları ve diğer buluntularının incelenmesi önem arzetmektedir. Bu çalışmada Anadolu’da kurulan uygarlıkların aidiyetleri ve kökenleri hakkında elde edilen bilgilerin araştırılması gerekliliği savunulmuştur.(In this study,the defense of the necesity of the analysis that the founded ınformations about the relations and origns of the civilizations that is constitued in Anatolia)  Eğer; Lidya uygarlığını kuranlar Turan kökenli olması durumunda, bunlar Anadolu ve Ege Adalarında yaşamışlar ve Anadolu’dan giderek günümüz İtalya’sında büyük bir medeniyet kurdularsa bu durum Türkiye Cumhuriyetinin topraklarında yaşayan Türk Milletinin sonradan gelen “işgalci” olarak algılanmasını engelleyecektir. Bu nedenle konuyla ilgili tarafsız ve bilimsel çalışmalar yapılması Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği açısından hayati öneme haizdir.

 

Keywords


The threats to the Security builts a foothold to extraordianry measures. States are in an effort to legitimize the use of force by bringing security problems and the concept of threat to the fore. Those who steer the security bureaucracy of states tend to take every opportunity,by citing security. The Threats moral is created by intent and the material is created by capacity. Although,when “intent” and “capcaity” have mixed together they create literally a threat is generally accepted,there could be differences in İnternational systems. .In the International System,ıf a government has a hostile intent and purpose to another government,the capacity will be shown in the future. If we need to explain this in a different way,the Potential of Intent includes Capacity Kinetics.

The Security of the Government is also means  the Security of the people. It is to identify, implement and develop policies and strategies that will ensure wealth and welfare and ensure the continuation of the benefits in the next stage.Some Nations  trying to define the Turks as the “Invaders” by emphasizing that the Turks came to Anatolia in 1071.It is used as a systemic against the Republic of Turkey by distorting the History.

In the scope of Security:If the the people who created the Lydia Civilization were a  Turanic People,they lived in Anatolia and Aegean Islands.and If they went from Anatolia and established a great civilization in nowadays Italy,this situation will prevent the Turkish Poeple that lives on the lands of the Republic of Turkey to be called as Subsequent “Intruder” Because of that making Objective and Scientific Researches are vitally important for the Security of the Republic of Turkey.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 414
Number of downloads 480

Share

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.