Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL SÜRECİ VE COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMLE YAPILAN RESİM VE GRAFİK TASARIM ANA SANAT ATÖLYE DERSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
69-87
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-SAYI 8 CİLT 5

İlk olarak 2020 yılının Mart ayında ülkemizde kendini gösteren Covid-19 pandemisi, alışık olduğumuz eğitim- öğretim sistemimizi değiştirmiş ve bir çoğumuzun yabancı olduğu online eğitim modeline geçmemize neden olmuştur. Bu süreçte özellikle uygulamaya dayalı eğitim veren mimarlık, güzel sanatlar ve tıp fakültesi gibi bölümlerde eğitim alan öğrencilerin ve akademisyenlerin zorluk yaşayacağı düşünülmüş, bu bağlamda YÖK tarafından bu derslerin üniversitelerimizin belirleyeceği, takvimin uzatılması da dâhil en uygun zamanda verilmesi kararlaştırılmıştır.                                                                                                                           

 Bu makalede ilk olarak uzaktan eğitimin tarihsel süreci incelenmiş ve daha sonra yaptığımız anket çalışması ile eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi resim-iş eğitimi ana bilim dalında eğitim alan 3.sınıf öğrencilerinden bu süreçte yapılan  resim ve grafik tasarım ana sanat atölye derslerinin verimliliğini saptamak amacıyla veri toplanmıştır.  Mukayese yapabilmeleri açısından hem örgün eğitimi hem de uzaktan eğitimi deneyimlemiş olan 3. sınıf öğrencileri örneklem grubu olarak tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında 5 farklı bölgeden seçilen 5 üniversitedeki 131 öğrenciye 30 soruluk bir anket yöneltilmiştir. 5 öğrenci ankete katılmak istemediği için araştırma dışında bırakılmıştır. Verilerin analizinde uygulanan açıklayıcı faktör analizinde binişik olan veya faktör yükü 0,30’un altında kalan maddeler (3, 5, 9, 10, 13, 16, 22, 23, 25, 26, 27, 30 numaralı maddeler) ölçekten çıkarılmış ve faktör analizi kalan 18 madde üzerinden tamamlanmıştır.    Araştırmanın sonucunda öğrencilerin uzaktan eğitimin bir takım yanlarını olumlu bulduğu ancak bu eğitim modelinin uygulamalı dersler için uygun olmadığını düşündüklerini görüyoruz.

Keywords


The Covid-19 pandemic, which first appeared in our country in March 2020, has changed our education system that we are used to and has caused us to switch to the online education model, which many of us are unfamiliar with. In this process, it was thought that the students and academicians studying in departments such as architecture, fine arts and medicine faculties, which gave practice-based education, would have difficulties, and in this context, it was decided by YÖK to give these courses at the most appropriate time, including the extension of the calendar to be determined by our universities. In this article, firstly, the historical process of distance education was examined, and then data were collected from the 3rd grade students studying in the faculty of education, fine arts education, painting-business education department, in order to determine the efficiency of the painting and graphic design main art workshop courses held in this process. . In order to make comparisons, 3rd grade students who have experienced both formal education and distance education were preferred as the sample group. Within the scope of the research, a questionnaire consisting of 30 questions was directed to 131 student from 5 universities selected from 5 different regions. 5 students were excluded from the study because they did not want to participate in the survey. In the explanatory factor analysis applied in the analysis of the data, the items (items 3, 5, 9, 10, 13, 16, 22, 23, 25, 26, 27, 30) that overlapped or whose factor load was below 0.30 were removed from the scale and the factor load was removed from the scale. The analysis was completed on the remaining 18 items. As a result of the research, we see that students find some aspects of distance education positive, but they think that this education model is not suitable for applied courses.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 363
Number of downloads 404

Share

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.