Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426

AHMED REFİK ALTINAY’IN BÜYÜK TARİH-İ UMÛMÎSİNDE KOSTANTİNİYYE’DE LATİNLER (1204-1261)

Author:

Number of pages:
28-37
Year-Number:
2022-SAYI 7 CİLT 4

 

      Müverrih, tarih mimarı, tarihi sevdiren adam olarak bilinen Ahmed Refik Altınay’ın pek çok kıymetli eseri bulunmaktadır. Bu eserlerden biri de altı ciltlik  Büyük Târih-i Umûmî’dir. Eserin dördüncü cildinde bulunan “ Kostantiniyye’de Latinler’’kısmında Ehl-i Salib (Haçlı) seferleri sırasında Latinlerin ve Kostantiniyye’nin durumu müellif tarafından aktarılmıştır. Eser Osmanlıca yazılmıştır. Dünya tarihine dair tarih meraklılarının, araştırmacıların detaylı bilgiye ulaşabilecekleri bir yapıttır. Bu çalışmada eserin öncelikle Osmanlıca aslından günümüz Türkçesine transkripti yapılmıştır. Daha sonra ise aktarılan dönemle ilgili birincil kaynaklar başta olmak üzere alanla ilgili yayımlanmış çalışmalar da gözden geçirilmiştir. Selçuklular’ın Bizans için bir tehdit unsuru olarak görülmüş olması Bizans’ın felaketi olmuştur. Bizans İmparator’unun yardım isteği Avrupa devletlerine aradıkları fırsatı sağlamıştır. Ehl-i Salib hareketlerinin sebep ve sonuçlarına dair bilgi verilerek bu seferler sırasında Avrupa, Balkan devletleri ve Bizans İmparatorluğu’nun durumundan bahsedilmiştir. Bu dönemde Aleksios, İsaakios, Boniface, Baudouin, Morosini, Dandolo,  Brienne, Courtuney, Manuil, Conrad, Frederich Barbarossa, Pierre’l Hermit gibi Salib seferleri sırasında etkin olan kişilerden ve faaliyetlerinden bahsedilmiş. Kostantiniyye’nin işgali ve Latin İmparatorluğu devrine dair bilgi verilmiştir.

Keywords


Ahmed Refik Altınay, who is known as a historian, an architect of history, and a man who loves history, has many valuable works.One of these works is the six-volume Büyük Târih-i Umûmî. In the section "Latins in Constantinople" in the fourth volume of the work, the situation of the Latins and Constantinople during the crusades is explained with Ahmed Refik's fluent style and unknown aspects. The fact that the Seljuks were seen as a threat to Byzantium was the disaster of Byzantium. The Byzantine Emperor's request for help provided the European states with the opportunity they were looking for. By giving information about the causes and consequences of the Ahl-i Salib movements, the situation of Europe, the Balkan states and the Byzantine Empire during these expeditions was mentioned. In this period, people who were active during the Salib expeditions such as Alexios, Isaacios, Boniface, Baudouin, Morosini, Dandolo, Brienne, Courtuney, Manuil, Conrad, Frederich Barbarossa, Pierre'l Hermit and their activities were mentioned. Information about the occupation of Constantinople and the period of the Latin Empire is given.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 170
Number of downloads 214

Share

Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal) e-issn:2687-6426
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.